Regulacje prawne

Polityka Prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie istotna. Szanując prawo do prywatności Użytkowników naszych Serwisów internetowych zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane, jak też dbamy o ich bezpieczeństwo z poszanowaniem przepisów prawa, w tym z poszanowaniem postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
W niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy Państwa poinformować, o tym, jakich danych osobowych potrzebujemy od Państwa, w jakim celu je przetwarzamy oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym uprawnienia.
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-178) przy ul. Sekundowej 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000108213 (dalej: „my”). Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu +48 22 223 15 15 oraz adresu e-mail: rodo@porscheinterauto.pl.
Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail rodo@porscheinterauto.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 223 15 15, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.porscheinterauto.pl.

Skąd mamy Państwa dane i do czego są one nam potrzebne?
 • Podczas korzystania z naszych serwisów i funkcjonalności tam zawartych gromadzimy Państwa dane osobowe. Dane te zbieramy bezpośrednio od Państwa, gdy korzystają Państwo z różnych funkcjonalności w naszych serwisach. Dzieje się tak np. podczas Państwa zapisów na jazdę testową, zapisów na usługę serwisową, podczas wpisywania przez Państwa danych do formularza kontaktowego, Państwa zapytań o ofertę, zapisu na newsletter i w innych przypadkach wskazanych w naszych serwisach.

 • Niezależnie od powyższego mogą nam Państwo przekazać również inne dane aniżeli dane wymagane w naszych funkcjonalnościach w serwisach podczas Państwa kontaktów z nami. W takim przypadku poinformujemy Państwa o zasadach przetwarzania tak pozyskanych danych osobowych.

 • Gromadząc Państwa dane dbamy o to, by przekazywali nam Państwo tylko te dane, które są niezbędne do realizacji naszych celów.

 • Dane udostępnione nam przez Państwa w naszych serwisach, jak też podane nam w kontaktach z nami będziemy przetwarzać w celach wynikających z funkcjonalności, przy których zostały one nam podane np. dane podane przy zapisie na jazdę próbną będą wykorzystywane tylko w celu realizacji jazdy próbnej, dane podane podczas zapisu na usługę serwisową będą wykorzystywane przez nas wyłącznie do celów umówienia i przygotowania Państwa wizyty serwisowej.

 • Gdy udzielą nam Państwo odrębnej dobrowolnej zgody będziemy przetwarzać Państwa dane w celach przesyłania Państwu informacji handlowych na temat oferowanych przez nas towarów i usług. W pewnych okolicznościach będziemy przetwarzać Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego naszego i osób trzecich.

 • Podczas Państwa wizyty w naszych serwisach pewne Państwa dane będą zbierane automatycznie. Rozchodzi się tutaj głównie o takie dane jak Państwa adres IP, czy dane pozyskane za pośrednictwem identyfikatorów cookie i nim podobnych technologii.

 • Dane zebrane przez nas automatycznie są przede wszystkim wykorzystywane w celu wykonania transmisji komunikatów w naszych serwisach, jak też w celu dostarczenia żądanych przez Państwa usług. Posługujemy się też danymi zebranymi automatycznie do personalizacji treści i reklam oferowanych przez nas produktów i usług, przy czym odbywa się to w obrębie naszych serwisów i poza nimi na zasadach remarketingu (więcej na ten temat przeczytają Państwo w punkcie 7 Polityki Prywatności.

 • Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na naszych serwisach, badania ich popularności oraz do badań statystycznych oraz do pomiarów efektywności reklam.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zawsze zgodnie z celem, w jakim dane te zostały zebrane oraz na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Możemy przetwarzać Państwa dane na różnych podstawach, przy czym może to być:

 • umowa zawarta między Państwem a nami (taką umową może być także świadczenie usług drogą elektroniczną);

 • Państwa zgoda;

 • obowiązek prawny;

 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy np. zwrócą się Państwo do nas o przedstawienie oferty.

W sytuacji, gdy będziemy od Państwa pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas naszych usług lub wykonania zamówienia (np. przy zamówieniu usługi Newslettera), dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

W każdym przypadku, gdy będziemy pytali Państwa o udzielnie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Państwa zgoda.

Jeśli wyrażą Państwo taką zgodę, będziemy także przesyłali/przekazywali Państwu telefonicznie lub elektronicznie informacje handlowe na temat oferowanych przez nas towarów i usług.

Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez osobę trzecią

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Nie będziemy jednak przetwarzać Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności.

Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Państwa dane dla celu marketingu bezpośredniego naszego i osób trzecich polegającego na dopasowaniu treści i reklam w naszych w serwisach i w Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, w celach statystycznych, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane automatycznie w serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych serwisów.

Obowiązek prawny

W pewnych sytuacjach jesteśmy zobowiązani przez obowiązujące przepisy prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych z uwagi na ciążące na nas prawne obowiązki.

Rozchodzi się tutaj np. o sytuacje, w których musimy przechowywać Państwa dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

 • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, agencje reklamowe, firmy wspierające organizację eventów, operatorzy narzędzi informatycznych Call Center, nasi doradcy;

 • innym odbiorcom danych – np. firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy ubezpieczeniowe, banki, firmy leasingowe, firmy transportowe, producenci zakupionych przez Państwa samochodów, importer - spółka Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.;

 • organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, jeżeli zajdzie taka konieczność lub przewiduje to przepis prawa.

Dane możemy udostępnić spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., jak też Automobili Lamborghini S.p.A. i Bentley Motors Ltd (w przypadku istnienia podstawy prawnej).

Informujemy, że w zakresie obsługi procesu zakupu pojazdów, akcesoriów i części zamiennych, usług serwisowych, obsługi reklamacji i roszczeń gwarancyjnych, raportowania i audytowania, ustalania standardów obsługi klienta, kontroli jakości obsługi klienta współadministratorem Państwa danych będzie spółka Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, KRS 0000327143.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazane nam w związku z zainteresowaniem i przestawieniem oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę lub o jazdę testową nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od czasu, gdy stracą Państwo zainteresowanie ofertą lub jazdą testową, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat+1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń z gwarancji, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

W przypadku specjalnych akcji serwisowych możemy przetwarzać Państwa dane przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofną Państwo zgodę lub wyrażą sprzeciw to do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie Państwa ostatniego kontaktu z nami w serwisach wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (przypadek taki może wystąpić np. przy usłudze Newslettera).

Informacje wynikające plików cookies mogą być przechowywane w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Mogą Państwo także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, o czym więcej przeczytają Państwo jeszcze w punkcie 7 do Polityki Prywatności.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Skutki niepodania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług, jak też dotyczących produktów i usług naszych partnerów w komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas oraz naszych partnerów żadnych komunikatów handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

W sytuacji, gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub umowy, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać:

 • drogą mailową, wysyłając maila na adres: rodo@porscheinterauto.pl;

 • zwracając się do nas pisemnie na adres: Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o., ul. Sekundowa 1 (02-178) Warszawa;

 • kontaktując się telefonicznie na numer telefonu +48 22 223 15 15.

Zwracając się do nas, proszę pamiętać o podaniu nam Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Cookies
Informacje ogólne

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwery mogą odczytać te informacje przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii, które mogą być stosowane w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies ("ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszych serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego;

 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego wymagających uwierzytelnienia;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa i wykrycia nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 • umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Włączenie opcji blokowania plików cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszych serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawców aplikacji internetowych i multimedialnych.

Opis najistotniejszych narzędzi

W trakcie emisji reklam oraz dokonywania analityki w tym obszarze posiłkujemy się narzędziami i usługami innych podmiotów. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, które mogą być dla Państwa istotne w zakresie ochrony Państwa danych osobowych:

Google Analytics

W naszych serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Państwa korzystania z Serwisu, których opis znajdą Państwu tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google dokonuje analizy statystyk w naszych serwisach, co jest też pośrednio wykorzystywane w celach reklamowych. Jedną z głównych funkcjonalności tego narzędzia jest generowanie różnego rodzaju raportów związanych ze zbieraniem danych dotyczących ruchu w serwisach, czy też możliwość tworzenia segmentów użytkowników według źródła ruchu lub zachowania w danym serwisie. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że mogą Państwo zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod linkiem wtyczki przeglądarki.

Korzystanie z Google Adwords Conversion Tracking

Używamy internetowego programu reklamowego "Google AdWords" i śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Google Conversion Tracking jest usługą analityczną Google Inc. w USA ("Google"). Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google, na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki te tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i w związku z tym nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzają Państwo pewne strony naszego serwisu, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali przekierowani na stronę tej reklamy. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie jest możliwe śledzenie plików cookies na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą się Państwo sprzeciwić temu poprzez uniemożliwienie instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki (opcja dezaktywacji). Nie będą Państwo wówczas uwzględniani w statystykach konwersji. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć tu.

Wtyczki społecznościowe

W niektórych naszych serwisach stosujemy tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych wtyczek mogą się Państwo podzielić poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.

Informujemy, że przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

Jeśli przeglądają Państwo nasze serwisy, w których zintegrowana jest wtyczka społecznościowa danego serwisu społecznościowego serwis ten otrzymuje m.in. informacje, że odwiedzili nas Państwo z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy są Państwo w danym momencie zalogowani lub w ogóle zarejestrowani w danym serwisie społecznościowym.

Jeżeli odwiedzają Państwo nasz serwis będąc jednocześnie zalogowanym w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Państwa odwiedziny na stronie do Państwa profilu w tym serwisie. Również gdy skorzystają Państwo z wtyczek społecznościowych i np. polecą jakąś treść, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Państwa profilu. Jeśli nie chcą Państwo, aby serwis społecznościowy przypisał Państwa wizytę w naszym serwisie do Państwa konta użytkownika, wówczas powinni się Państwo wylogować z danego serwisu społecznościowego na czas korzystania z naszych serwisów.

Wyjaśniamy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Państwa wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu polecamy Państwu zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych operatorów serwisów społecznościowych.

Na naszych serwisach stosowany jest m.in. tzw. przycisk „Lubię to” spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdą Państwo tu.

Mogą Państwo skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; politykę prywatności mogą Państwo znaleźć tu.

Stosujemy także przycisk Google+, który jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednią politykę prywatności znajdują Państwo tu.

Bezpieczeństwo

W celu ochrony Państwa danych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Zastosowane przez nas środki podlegają regularnym przeglądom i będą dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Bardzo prosimy Państwa o zachowanie w poufności wszelkich Państwa danych do logowania oraz haseł dostępu.

Zmiany Polityki Prywatności

W przypadku wprowadzenia przez nas nowych produktów lub usług, zmiany procedur internetowych, dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa Internetu, czy też zmian prawnych Polityka Prywatności będzie musiała ulegać zmianom. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj. W związku z tym prosimy by regularnie odwiedzali Państwo tę stronę internetową, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie Polityki Prywatności.

Kto przetwarza Państwa Dane Osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Porsche Inter Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-178) przy ul. Sekundowej 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000108213 (dalej: „my”). Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu +48 22 223 15 15 oraz adresu e-mail: rodo@porscheinterauto.pl.

Na jakiej podstawie i w jakich celach będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe?

Jeśli nabędą Państwo od nas towar lub usługę będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • w celu wykonania zawartej umowy, w tym w celu rozpatrywania i realizacji reklamacji (podstawa - umowa);

 • w celu świadczenia na Państwa rzecz usług gwarancyjnych (jeśli dostarczymy Państwu produkt lub usługę objętą gwarancją) (podstawa - umowa);

 • w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego, celnego oraz rachunkowego (podstawa – przepis prawa);

 • w celu realizacji akcji przywoławczych oraz wykonywania obowiązków związanych z bezpieczeństwem produktu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (jeśli zamówią Państwo u nas samochód) (podstawa – przepis prawa i żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej);

 • w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między importerem - (spółką Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., producentem samochodów, w tym zwłaszcza w procesie zakupu samochodów i części, rozliczeń gwarancyjnych oraz w celu prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego w ramach sieci sprzedaży (podstawa – umowa oraz nasz prawnie uzasadniony interes);

 • w celach realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania sprzedawanymi przez nas markami i produktami i naszymi usługami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

A ponadto będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • w celu realizacji zapytania, z którym się Państwo do nas zwrócą (podstawa - umowa, jeśli poproszą nas Państwo o ofertę, zaś w pozostałych przypadkach nasz prawnie uzasadniony interes);

 • w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

 • w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

 • by prowadzić działania marketingowe z zakresu naszego marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiać Państwu oferty naszych produktów i usług (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również:

 • przedstawiać Państwu informacje handlowe na temat naszych towarów lub usług lub na temat towarów i usług naszych partnerów - telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku prowadzenia działań marketingowych analizujemy Państwa preferencje, tak aby najlepiej dopasować komunikację marketingową do Państwa zainteresowań. Preferencje te badamy na podstawie otrzymanych od Państwa danych takich jak np. historia zakupów, czy skorzystanie z określonych usług.

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

 • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, agencje reklamowe, firmy wspierające organizację eventów, operatorzy narzędzi informatycznych Call Center, nasi doradcy;

 • inni odbiorcom danych – np. firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej, producenci zakupionych przez Państwa samochodów, importer - spółka Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.;

 • organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat+1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń z gwarancji, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

W przypadku specjalnych akcji serwisowych możemy przetwarzać Państwa dane przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofną Państwo zgodę lub wyrażą sprzeciw to do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;

 • od 25 maja 2018 roku - prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

 • od 25 maja 2018 roku - prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub umowy, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać:

 • drogą mailową, wysyłając maila na adres: rodo@porscheinterauto.pl;

 • zwracając się do nas pisemnie na adres: Porsche Inter Auto Sp. z o.o., ul. Sekundowa 1 (02-178) Warszawa;

 • kontaktując się telefonicznie na numer telefonu +48 22 223 15 15.

Zwracając się do nas, proszę pamiętać o podaniu nam Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.

Skutki niepodania Danych Osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych własnych i na rzecz naszych partnerów, w tym komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas oraz naszych partnerów żadnych komunikatów handlowych, w tym drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony Państwa Danych Osobowych...

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczymy inspektora ochrony danych osobowych, z którym od 25. maja 2018 r. będą mogli się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail rodo@porscheinterauto.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 223 15 15, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.porscheinterauto.pl.

Prawo do skargi

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo po dniu 25 maja 2018 r, wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strategia Podatkowa
Informacja o realizowanej w 2022 r. strategii podatkowej Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o., (dalej: „PIA PL” lub „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 2 w związku z art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2587 ze zmianami).

PIA PL jest importerem i dealerem prowadzącym sieć salonów samochodowych. Spółka jest właścicielem ponad 20 salonów znajdujących się m.in. w Krakowie, Poznaniu, Rybniku, Sosnowcu, Katowicach, Tychach oraz w Warszawie. W salonach PIA PL kupić można samochody marek: Volkswagen, Audi, Škoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Volkswagen Samochody Użytkowe oraz Seat (w przypadku samochodów używanych). Wszystkie salony oferują kompleksowy pakiet usług serwisowych, finansowych, sprzedaż samochodów używanych oraz sprzedaż akcesoriów wszystkich wyżej wymienionych marek.

PIA PL z siedzibą główną w Warszawie jest podmiotem należącym do koncernu Volkswagen AG z siedzibą w Wolfsburgu (Niemcy) od momentu, w którym przedsiębiorstwo Porsche Holding GmbH, Salzburg (Austria) (dalej: Porsche Holding), zostało włączone do koncernu Volkswagena jako 100% spółka zależna.

W całej Grupie Volkswagen, w tym PIA PL, obowiązuje Kodeks postępowania Grupy Volkswagen / Porsche Holding (Code of Conduct), obejmujący także zasady i rekomendacje w zakresie postępowania w obszarze ceł i podatków. Kodeks postępowania przyczynia się do promowania należytego i odpowiedzialnego postępowania. Dzięki praktycznym przykładom, Kodeks służy wsparciem i poradami w codziennej pracy, a ponadto pomaga dostrzegać błędy i szybko na nie reagować.

W ramach Grupy Volkswagen wdrożono także grupową politykę podatkowo-celną (Volkswagen AG Policy on Taxation and Customs Duties), z którą zgodne powinny być strategie podatkowe poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Działając na arenie międzynarodowej, Grupa jest narażona na stale zmieniające się otoczenie biznesowe. Wymaga to wdrożenia jednolitych zasad i polityk w całej Grupie, stanowiących podstawę codziennej pracy działów podatków. Polityka podatkowa Grupy obejmuje trzy zasadnicze filary:

 1. Podatki i cła – należytewypełnianie obowiązków i raportowanie

 2. Zarządzanie podatkami i cłami

 3. System zarządzania ryzykiem

Grupa i jej spółki zależne przestrzegają przepisów dotyczących podatków i ceł, a także przepisów dotyczących handlu zagranicznego we wszystkich krajach, w których prowadzą działalność gospodarczą. W szczególności celem jest terminowe i rzetelne złożenie wszelkich deklaracji podatkowych i celnych wraz z całą niezbędną dokumentacją oraz zapewnienie terminowej zapłaty związanych z nimi podatków i ceł oraz dodatkowych opłat. Grupa i jej spółki zależne nie prowadzą agresywnych działań w zakresie planowania podatkowego, gdyż mogłoby to powodować zagrożenia dla reputacji Grupy Volkswagen. Osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe utrzymują dobre relacje z organami podatkowymi i celnymi, zgodnie z zasadami dobrego obywatelstwa korporacyjnego. System zarządzania ryzykiem pomaga zapewnić zaś, że podatki i cła są prawidłowo wykazane w rocznych sprawozdaniach finansowych oraz że określone standardy są należycie monitorowane. Departament Podatków Korporacyjnych i Departamenty Podatków spółek z Grupy monitorują przestrzeganie obowiązków informacyjnych swoich spółek w regularnych odstępach czasu. Ten proces monitorowania jest wspierany przez regularne przeglądy podatkowe. Spółki z Grupy zobowiązane są do aktywnego wypełniania obowiązków sprawozdawczych wynikających z systemu zarządzania ryzykiem.

Strategia podatkowa PIA PL jest zgodna z wytycznymi obowiązującymi w koncernie Volkswagen. W sierpniu 2022 r. PIA PL, kierując się wymogami Grupy, wprowadziła Wytyczne dotyczące rozliczeń podatkowych obowiązujące w PIA PL i wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki oraz przeprowadziła analizę ryzyk podatkowych mogących potencjalnie dotyczyć Spółki, jednocześnie ustalając, jakie środki zaradcze Spółka będzie podejmowała, aby ograniczyć zidentyfikowane ryzyka.

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

PIA PL prowadzi działalność w sposób etyczny, kierując się zasadami grupowymi, przyjmując, że zachowanie uczciwości i rzetelności jest nieodzownym atrybutem działalności wykonywanej przez Spółkę. W swojej działalności PIA PL kładzie duży nacisk na odpowiedzialność korporacyjną. Odpowiedzialne administrowanie i wypełnianie obowiązków, w tym obowiązków podatkowych, PIA PL uważa za swój obowiązek w ramach wykonywanej działalności. PIA PL przestrzega obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych, w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem ich prawidłowej wykładni i praktyki stosowania.

Biorąc pod uwagę skalę działalności, wielkość zobowiązań podatkowych Spółki, a także zmienność otoczenia prawno-podatkowego, mogą jednak, od czasu do czasu, pojawiać się wątpliwości i wynikające z nich ryzyka związane z interpretacją przepisów prawa podatkowego, z uwagi na ich skomplikowany charakter. PIA PL stale monitoruje zmiany w przepisach. Niektóre złożone kwestie są konsultowane przez zewnętrznych, niezależnych, uznanych i renomowanych doradców podatkowych oraz, gdy jest to możliwe i konieczne, w drodze korespondencji z odpowiednimi organami podatkowymi (np. korzystanie z interpretacji).

W przypadku zidentyfikowania ryzyka podatkowego, PIA PL podejmuje działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka. Zarządzanie ryzykiem podatkowym ma na celu ochronę reputacji Spółki oraz całej Grupy i jest realizowane poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ich prawidłowej wykładni i praktyki stosowania oraz płacenie należnych podatków i innych należności publicznoprawnych,

 • ograniczanie ryzyka podatkowego poprzez monitoring otoczenia regulacyjnego i korzystanie z usług renomowanych doradców zewnętrznych. W związku z tym analizowane są zmiany przepisów podatkowych oraz nowo wprowadzane regulacje, które mają wpływ na działalność PIA PL,

 • ścisłe monitorowanie kontroli i sporów podatkowych.

PIA PL przykłada dużą wagę do kwestii zapewniania zgodności z wymogami regulacyjnymi, a w szczególności do zgodności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym zdefiniowane zostały następujące zasady podatkowe o charakterze strategicznym:

 • przestrzeganie obowiązków podatkowych oraz ograniczanie ryzyka podatkowego są działaniami o najwyższym priorytecie. Zarząd musi być informowany o wszelkich rodzajach ryzyka podatkowego, które muszą być w sposób aktywny kontrolowane i monitorowane;

 • wszystkie mające zastosowanie ustawy, rozporządzenia i regulacje podatkowe muszą być przestrzegane. To samo dotyczy także obowiązków sprawozdawczych oraz związanych z ujawnianiem informacji. Deklaracje dotyczące wszystkich podatków i darowizn są składane na czas, a wszystkie płatności są dokonywane terminowo;

 • czynności związane z planowaniem i strukturyzowaniem podatków są przeprowadzane w odpowiedzialny i odpowiedni sposób oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Podejmowane są działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez pozyskanie wiążących interpretacji;

 • transakcje są przeprowadzane w przejrzysty sposób, tak by nie ukrywać rzeczywistych przedmiotów tych transakcji;

 • należy unikać niewłaściwych uzgodnień prawnych, które mogłyby prowadzić do uzyskania nieprzewidzianych przepisami prawa korzyści. Wyniki zewnętrznych opinii i ocen są wdrażane wyłącznie wtedy oraz w zakresie, w jakim ich uznanie przez sądy i/lub lokalne władze podatkowe jest wysoce prawdopodobne;

 • transakcje pomiędzy spółkami Grupy są zawierane – w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa podatkowego – na warunkach rynkowych.

W Spółce obowiązują następujące procedury i wytyczne w zakresie realizacji procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

 • System Zarządzania Zgodnością w zakresie Podatków (Tax Compliance Management System – TAX CMS) – obowiązujący w całej grupie Porsche Holding,

 • Wytyczne dotyczące rozliczeń podatkowych, obowiązujące w PIA PL,

 • Procedura Sprzedaży nowego samochodu marki Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini do klienta zagranicznego (uwzględniająca wynikające z tego obowiązki podatkowe i celne),

 • Najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2022 r. PIA PL nie stosowała form dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie były zawierane umowy o współdziałanie ani porozumienia podatkowe.

3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczy

Zgodnie z informacji wskazanymi w pkt 1 PIA PL przestrzega obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych, w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem ich prawidłowej wykładni i praktyki stosowania.

W 2022 r. wobec PIA PL nie wystąpił obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Wobec tego w 2022 r. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej takich informacji.

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane przez PIA PL w 2022 r., których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej, ustalonej na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., to:

 1. transakcje towarowe i usługowe, tj.:

  • zakup pojazdów nowych i używanych od 4 powiązanych kontrahentów z Polski, Austrii i Niemiec,

  • zakup części do pojazdów od 3 podmiotów powiązanych z Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii,

  • sprzedaż pojazdów do 2 powiązanych kontrahentów z Polski,

  • otrzymanie bonusów handlowych od 4 powiązanych kontrahentów z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch,

  • sprzedaż usług serwisowych i części do 7 powiązanych kontrahentów z Polski, Niemiec, Austrii Włoch i Wielkiej Brytanii,

 2. transakcje finansowe, tj.:

  • korzystanie z finansowania udzielonego przez podmiot powiązany z Austrii oraz Niemiec (oddział w Polsce),

  • uczestnictwo w systemie cash-poolingu.

5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W 2022 r. PIA PL nie prowadziła ani nie planowała prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - W 2022 r. PIA PL nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

b. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej- W 2022 r. PIA PL złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie tego, czy planowana transakcja nabycia nieruchomości (działki), na której znajdował się budynek inwentarski przeznaczony do rozbiórki będzie stanowiła dostawę budynku lub budowli czy też dostawę terenów budowlanych i czy planowana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Wniosek złożony został wspólnie ze sprzedającymi ww. nieruchomość. Strony uzyskały interpretację prawa podatkowego.

c. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług - W 2022 r. PIA PL nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

d. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym - W 2022 r. PIA PL nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W 2022 r. PIA PL nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Preambuła

Składając tą deklarację koncern Volkswagen dokumentuje podstawowe prawa i zasady społeczne w ramach swojej polityki przedsiębiorstwa. Aktywne podejście do istniejących globalnych wyzwań stanowi dla koncernu Volkswagen kluczowy element zapewnienia międzynarodowej konkurencyjności, a także warunek konieczny dla zapewnienia dobrych warunków pracy.

Jako przedsiębiorstwo działające na skalę światową koncern Volkswagen jest świadomy swojej odpowiedzialności społecznej. W oparciu o przekonanie, że zrównoważony sukces ekonomiczny jest możliwy jedynie przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii ekologicznych, a przede wszystkim społecznych, koncern Volkswagen i jego pracownicy wspólnie stawiają sobie związane z tym wyzwania. Zabezpieczanie przyszłości Grupy Volkswagen i jej pracowników odbywa się w duchu wspólnego zarządzania konfliktami i zaangażowania społecznego mającego na celu zapewnienie konkurencyjności gospodarczej i technologicznej.

Efektywność ekonomiczna i ochrona miejsc pracy stanowią równorzędne i wspólne cele. W szczególności koncern Volkswagen ponosi korporacyjną odpowiedzialność za prawa człowieka i zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych poniżej międzynarodowych konwencji i deklaracji, a także potwierdza swoją zgodę na treść i zasady w nich zawarte. Są to:

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, w szczególności skodyfikowana w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (oprócz innych obowiązujących międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka, np. Konwencji ONZ o Prawach Dziecka),

 • Podstawowe normy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP),

 • Trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej MOP,

 • Dziesięć zasad paktu ONZ Global Compact,

 • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka,

 • Wytyczne OECD dla firm międzynarodowych. Deklaracja ta wyraźnie podkreśla zasady mające kluczowe znaczenie dla kształtowania naszej odpowiedzialności w biznesie, w szczególności obowiązku należytej staranność w zakresie praw człowieka. Obejmuje to wspomniane powyżej normy międzynarodowe i związane z nimi przepisy krajowe. Ponadto koncern Volkswagen aktywnie promuje prawa człowieka, zwłaszcza w kontekście projektów społecznych związanych z prawami człowieka.

Niniejsza deklaracja stanowi wiążącą podstawę stosunków społecznych i przemysłowych w koncernie Volkswagen. Służy również jako podstawa do budowania relacji z dostawcami i innymi partnerami biznesowymi. Wynikające z tego wymogi, oczekiwania i mechanizmy eskalacji są przechowywane i zdefiniowane w oddzielnych procesach biznesowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wdrożenia niniejszej deklaracji. Konkretne oczekiwania, jakie niniejsza deklaracja stawia dostawcom, zostały określone w Kodeksie Postępowania dla partnerów biznesowych. Wszyscy dostawcy są zobowiązani zaakceptować go przed nawiązaniem relacji biznesowej.

Niniejsza deklaracja stanowi również podstawę dialogu z innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi podmiotami oraz społecznościami w środowisku biznesowym.

Obszar obowiązywania

Koncern Volkswagen a także Europejska Rada Zakładowa i Światowa Rada Zakładowa (EKBR / WKBR) przyjmują tę deklarację dla Volkswagen AG, a także dla kontrolowanych spółek należących do koncernu. Volkswagen stara się promować te same zasady i cele w spółkach, w których koncern Volkswagen ma udziały, ale które nie są z nią powiązane.

Wdrażanie poniższych zasad i celów odbywa się z uwzględnieniem i przestrzeganiem prawa obowiązującego w różnych krajach i lokalizacjach. Tam, gdzie wymogi krajowe są mniejsze niż ustalone standardy, koncern Volkswagen wspiera promowanie następujących zasad i celów.

Zasady i cele
1. Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych

Koncern Volkswagen uznaje podstawowe prawo wszystkich pracowników do tworzenia związków zawodowych lub przedstawicielstw pracowników oraz do przyłączania się do nich. W tym kontekście zobowiązuje się do zachowania neutralności.

Wyklucza to wszelkie formy dyskryminacji związków zawodowych. Jeśli to podstawowe prawo jest ograniczone przez przepisy lokalne, należy wspierać alternatywne, zgodne z prawem możliwości ustanowienia reprezentacji pracowników.

Koncern Volkswagen uznaje prawo do negocjacji zbiorowych. Koncern Volkswagen i związki zawodowe lub przedstawicielstwa pracowników są zaangażowani w dialog społeczny. Negocjacje zbiorowe stanowią szczególną formą tego dialogu społecznego. Koncern Volkswagen szanuje prawo do strajku, o ile jest ono wykonywane zgodnie z odpowiednimi krajowymi systemami prawnymi

2. Zakaz pracy przymusowej

Koncern Volkswagen odrzuca pracę przymusową i wszelkie formy współczesnego niewolnictwa, w tym handel ludźmi. Obejmuje to w szczególności pracę wykonywaną przez ludzi wbrew własnej woli, np. w przypadku zagrożenia, kary lub groźby niekorzystnej sytuacji (np. niewola za długi lub przymusowa praca więźniów). Stosunki pracy opierają się na dobrowolnym charakterze i pracownicy powinni mieć możliwość ich wypowiedzenia w dowolnym momencie według własnego uznania i z zachowaniem odpowiednich terminów.

3. Zakaz dyskryminacji i wszelkich form molestowania

Koncern Volkswagen odrzuca wszelkie formy dyskryminacji, molestowania lub nieuzasadnionej nierówności. Dotyczy to w szczególności dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub społeczne, kolor skóry, płeć, narodowość, język, religię, ograniczenia fizyczne lub umysłowe, tożsamość płciową, orientację seksualną, stan zdrowia, wiek, stan cywilny, ciążę/rodzicielstwo, członkostwo w związkach zawodowych lub przekonania polityczne w zakresie, w jakim opierają się na zasadach demokracji i tolerancji wobec innych. Koncern Volkswagen zobowiązuje się do stosowania równych szans i równego traktowania oraz wspiera środowisko wzajemnego szacunku i różnorodności, w którym pracownicy są wybierani, zatrudniani i awansowani na podstawie ich sprawności, kwalifikacji i umiejętności. Dba o godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz stwarza do tego odpowiednie warunki.

Koncern Volkswagen zobowiązuje się do różnorodności kulturowej i szanuje prawa mniejszości etnicznych, religijnych itp., a także wspiera wzajemny szacunek.

Szanuje i chroni prawa grup szczególnie wrażliwych, takich jak przyszłe matki, osoby niepełnosprawne, migranci, starsi pracownicy i ludność autochtoniczna.

Koncern Volkswagen nie toleruje żadnej formy molestowania ani seksualnego, ani moralnego. Dotyczy to w szczególności przemocy i nękania w środowisku pracy, które pojawiają się w trakcie, w związku lub w wyniku pracy. Dlatego niżej podpisani uważają, że zapobieganie takim zachowaniom i ich eliminacja poprzez podejmowanie odpowiednich środków jest niezbędna i stanowi warunek dla zapewnienia dobrego samopoczucia w pracy.

4. Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych pracowników

Praca dzieci jest zabroniona. Minimalny wiek wymagany dla podjęcia pracy określany jest zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wymogami dotyczącymi zakazu pracy dzieci w niebezpiecznych warunkach pracy.

5. Wynagrodzenia i świadczenia

Wynagrodzenie i świadczenia, które są wypłacane lub zapewniane za normalny tydzień pracy, odpowiadają co najmniej prawnie obowiązującemu i gwarantowanemu minimum krajowemu. W przypadku braku przepisów ustawowych lub układów zbiorowych, wynagrodzenia i świadczenia są ustalane w oparciu o specyficzne dla danej branży, zwyczajowo ustalane na miejscu wynagrodzenia i świadczenia, które zapewniają odpowiedni poziom życia pracowników i ich rodzin.

Koncern Volkswagen uznaje zasadę równej płacy za pracę o jednakowej wartości, zwłaszcza dla osób różnej płci.

6. Czas pracy

Koncern Volkswagen uznaje zasadę, że godziny pracy odpowiadają co najmniej odpowiednim krajowym wymaganiom prawnym lub minimalnym standardom poszczególnych sektorów gospodarczych. Koncern Volkswagen wspiera w miarę możliwości dialog społeczny i obywatelski poprzez negocjacje zbiorowe, aby zapewnić, by godziny pracy były humanitarne i korzystne dla zdrowia.

7. Ochrona pracy i zdrowia, ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska

Koncern Volkswagen uznaje wysoki priorytet, jaki przywiązuje się do ochrony pracy i zdrowia, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a także wyznacza sobie za cel stworzenie bezpiecznego środowiska pracy i zapewnienia godziwych warunków zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi. W tym celu zapewnia pracownikom w miejscu pracy bezpłatną ochronę pracy, zdrowia, a także ochronę przeciwpożarową co najmniej w ramach odpowiednich przepisów krajowych i zgodnie z wymaganiami odpowiedniego systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management). W tym kontekście koncern Volkswagen podejmie odpowiednie (np. techniczne, organizacyjne lub osobiste) środki ochronne, zapewniając ich przestrzeganie lub ciągły rozwój poprzez istniejące systemy zarządzania oraz we współpracy z partnerami społecznymi. To samo dotyczy zakładowych środków ochrony środowiska. Poprzez swoją misję i politykę środowiskową koncern Volkswagen zobowiązuje się do zachowania we wszystkich swoich działaniach przyjaznego dla środowiska i ostrożnego wykorzystywania zasobów.

8. Ochrona informacji poufnych

Koncern Volkswagen zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i informacji poufnych. Jednocześnie koncern Volkswagen zdaje sobie sprawę z ogromnego znaczenia danych, np. dla cyfrowych modeli biznesowych. Wiąże się to również z odpowiedzialnym wykorzystaniem danych.

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i inne wykorzystywanie danych osobowych zasadniczo wymaga zgody osób, których dane dotyczą, uregulowań umownych lub innej podstawy prawnej.

9. Ochrona wolności sumienia, słowa i wyznania

Koncern Volkswagen szanuje prawo do wolności sumienia, słowa i wyznania. Tam, gdzie te prawa podlegają ograniczeniom państwowym, opowiada się za dialogiem społecznym.

10. Ochrona integralności fizycznej, zakaz stosowania tortur

Koncern Volkswagen postrzega ochronę integralności fizycznej jako cenne dobro i zapewnia prawidłową ochronę tego interesu prawnego stosując odpowiednie środki. Koncern Volkswagen zna swoją historię i swoją historyczną odpowiedzialność oraz szanuje obowiązujące w tym kontekście międzynarodowe prawa człowieka.

Stanowczo odrzuca udział w porwaniach, torturach, zabójstwach itp.

11. Korzystanie z systemów zarządzania w celu wdrożenia niniejszej deklaracji

Przestrzeganie i wdrażanie zasad i celów określonych w niniejszej deklaracji jest monitorowane w szczególności przez istniejące i oparte na ocenie ryzyka systemy zarządzania zgodnością. Opierają się one na uznanych standardach.

Struktura merytoryczna oraz kierunek istniejących systemów zarządzania są szczegółowo opisane w odrębnych wytycznych dotyczących wdrażania deklaracji. Lokalne wdrożenie spoczywa na osobach odpowiedzialnych w danej lokalizacji.

W koncernie Volkswagen działania mające na celu wdrożenie tej deklaracji podejmowane są w ścisłej współpracy z przedstawicielami pracowników w ramach obowiązujących przepisów prawa i regulacji przedsiębiorstwa. Dotyczy to w szczególności działań szkoleniowych i komunikacyjnych.

Osoby składające podpis potwierdzają swoje zobowiązanie do ciągłego monitorowania przestrzegania niniejszej deklaracji i oceny jej stosowania. Powinno to mieć miejsce przynajmniej raz w roku na spotkaniu Europejskiej Rady Zakładowej koncernu Volkswagen oraz Światowej Rady Zakładowej koncernu Volkswagen. Prawo lokalnych przedstawicielstw do żądania powyższego od lokalnego kierownictwa, pozostaje nienaruszone.

Postanowienia końcowe

Niniejsza deklaracja wchodzi w życie z chwilą jej podpisania i zastępuje dotychczasową „Deklarację o prawach socjalnych i stosunkach przemysłowych w koncernie Volkswagen” w wersji z dnia 11 maja 2012 r. Ogłoszenie niniejszej deklaracji nie może powodować żadnych indywidualnych roszczeń, ani roszczeń osób trzecich. Nie obowiązuje ona wstecz.

Deklaracja jest regularnie weryfikowana na posiedzeniach Europejskiej Rady Zakładowej koncernu Volkswagen i Światowej Rady Zakładowej koncernu Volkswagen pod kątem ewentualnej potrzeby dostosowania oraz może być dostosowana za obopólną zgodą. W przypadku gdy niniejsza deklaracja okaże się nieskuteczna z uwagi na warunki prawne, strony postanawiają opracować nową regulację, która będzie możliwie zbliżona do regulacji nieskutecznej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszej deklaracji, wersja niemiecka jest obowiązująca. W takim przypadku strony składające podpis zobowiązują się do wzajemnych konsultacji.

Kodeks Postępowania

W poniższym dokumencie mogą Państwo zapoznać się z przepisami prawa i regulacji wewnętrznych PIA.

Pobierz PDF
Whistleblower System

Na poniższej stronie mogą Państwo zapoznać się z systemem anionimowanego zgłaszania naruszeń (Whistleblower System) w PIA.

Przejdź do strony